Disclaimer

Reviewland verleent u hierbij toegang tot www.reviewland.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Reviewland.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.reviewland.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Reviewland.nl spant zich in om de inhoud van www.reviewland.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.reviewland.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. In het bijzonder zijn alle genoemde prijzen op www.reviewland.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.reviewland.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Reviewland.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Reviewland.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Reviewland.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van www.reviewland.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.